top of page

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE I ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

Prawnicy naszej Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej wspólnot mieszkaniowych i zarządców nieruchomości. Praktyczna znajomość zagadnień i problemów związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów pozwala nam być realnym i rzetelnym wsparciem zarówno dla zarządów wspólnot, jak i dla ich administratorów. Nasza pomoc obejmuje:

1) kwestie związane z przejęciem zarządzania wspólnotą mieszkaniową oraz organizacją zarządu;

2) przygotowanie lub weryfikację dokumentów organizacyjnych wspólnoty, w tym statutu, regulaminów i uchwał;

3) prowadzenie lub wsparcie prawne na zebraniach wspólnot mieszkaniowych;   

4) przygotowanie opinii prawnych i bieżące udzielanie porad prawnych zarządowi wspólnoty lub jej administratorowi;

5) dochodzenie roszczeń z rękojmi lub gwarancji z tytułu wad nieruchomości wspólnej lub nienależytego wykonania umów;

6) przygotowanie lub opiniowanie umów związanych z bieżącym funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej, w tym umów zlecenia, o dzieło, o prace projektowe, o roboty budowlane, o najem powierzchni wspólnych;

7) windykację należności od członków wspólnoty mieszkaniowej lub innych dłużników na etapie przedsądowym, sądowym i komorniczym;

8) regulację stanu prawnego nieruchomości wspólnej, w tym prowadzenie postępowań o zasiedzenie, ustanowienie służebności gruntowych czy wydzielenie części nieruchomości wspólnej, jak również postępowań wieczystoksięgowych;

9) reprezentację wspólnoty mieszkaniowej we wszelkich postępowaniach sądowych, w tym w sprawach o odszkodowanie, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, o nakazanie przymusowej sprzedaży lokalu, o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały wspólnoty mieszkaniowej;

10) reprezentację wspólnoty mieszkaniowej w postępowaniach administracyjnych;

11) reprezentację wspólnoty mieszkaniowej w sporach z właścicielami lub użytkownikami nieruchomości sąsiadujących.

bottom of page