top of page

SPRAWY KORPORACYJNE

Prawnicy naszej Kancelarii, zważywszy na wieloletnią specjalizację w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, stale świadczą kompleksowe usługi doradztwa korporacyjnego dla spółek prawa handlowego i grup kapitałowych (również międzynarodowych), a także stowarzyszeń i fundacji. Istotne jest również doświadczenie w zakresie projektów restrukturyzacji korporacyjnej podmiotów gospodarczych i grup kapitałowych. W ramach tego obszaru praktyki wspieramy naszych klientów w następującym zakresie:

 1. tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego i ich oddziałów, a także stowarzyszeń, fundacji oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych;

 2. doradztwo w kształtowaniu struktur korporacyjnych i budowaniu grup kapitałowych przy uwzględnieniu optymalnego modelu zarządzania oraz relacji wspólników, przygotowanie i negocjowanie umów i porozumień pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami;

 3. tworzenie wewnętrznych dokumentów organizacyjnych podmiotów gospodarczych;

 4. bieżąca obsługa prawna działalności organów statutowych, w tym przygotowywanie uchwał i zarządzeń oraz protokołów posiedzeń zarządów, rad nadzorczych i zgromadzeń wspólników;

 5. reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas obrad zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia;

 6. likwidacja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

 7. audyt prawny (due diligence) spółek prawa handlowego;

 8. wprowadzanie zmian w strukturze kapitałowej spółek w związku ze zmianą wysokości kapitału zakładowego lub zbyciem udziałów lub akcji;

 9. analiza skutków i opracowywanie modeli sukcesji (następstwa prawnego) po osobach fizycznych i prawnych;

 10. przekształcenia, połączenia i podziały spółek;

 11. reprezentacja w sporach korporacyjnych, w tym zaskarżanie uchwał organów spółek.

bottom of page