top of page

KONTRAKTY, NEGOCJACJE BIZNESOWE

Zawieranie umów/kontraktów biznesowych stanowi kluczowy element każdej działalności gospodarczej, stąd tematyka umów stanowi zakres bieżącej praktyki prawników naszej Kancelarii, a ochrona interesów umownych Klientów jest przedmiotem ich szczególnej troski. Nie od dziś wiadomo, bowiem, że zapisy umowne tworzy się na czas wojny, a nie na czas pokoju, zatem dobrze napisana umowa może ochronić Klienta przed sporem z kontrahentem i problemami, które mogą powstać w toku jej wykonywania, w tym zagwarantować skuteczne dochodzenie roszczeń. W ramach podejmowanych przez naszą Kancelarię działań na tym polu można wymienić:

  1. tworzenie wszelkich umów i porozumień funkcjonujących w krajowym i transgranicznym obrocie gospodarczym między przedsiębiorcami (B2B) oraz między przedsiębiorcami a konsumentami (B2C);

  2. sporządzanie wzorców umownych, ogólnych warunków umów (OWU) oraz regulaminów;

  3. zabezpieczenie poufności negocjacji biznesowych odpowiednią umową;

  4. rekomendowanie rodzaju umowy optymalnej dla danego modelu współpracy biznesowej oraz prawnych mechanizmów zabezpieczeń interesu klienta;

  5. udział w negocjacjach umowy i czuwanie nad bezpieczeństwem prawnym Klienta;

  6. opiniowanie zapisów umów pod kątem pełnego zabezpieczenia interesów Klienta;

  7. sporządzanie opinii prawnych w zakresie problematyki odpowiedzialności kontraktowej Klienta oraz możliwości rozwiązania umowy;

  8. egzekwowanie wykonania postanowień umowy przez kontrahenta zarówno polubownie, jak i w toku mediacji lub postępowania sądowego.

bottom of page