top of page

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, dalej: RODO) niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na zasadach wskazanych poniżej:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Hipsz Magdziak Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Warszawie (02-349) ul. Baśniowa 3 lok. 108

Z Administratorem można się skontaktować pisemnie, lub telefonicznie: numer telefonu: +48 22 822 12 00, oraz mailowo: adres e-mail: kancelaria@hmlex.pl.

 

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu

 1. podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy – podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 2. sporządzenie wymaganej prawem dokumentacji rachunkowej, księgowej, naliczenie podatków i innych opłat publicznoprawnych – podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 3. ochrona interesów Administratora – dochodzenie roszczeń mogących powstać w związku z wykonywaniem umowy lub obrona przed takimi roszczeniami – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 

Kategorie danych

Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 1. imię i nazwisko,

 2. adres zamieszkania, adres dla doręczeń (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),

 3. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w tym adres jej prowadzenia, numer NIP, REGON, PESEL,

 4. dane kontaktowe (numery telefonów, adres e-mail),

 5. zobowiązania wobec Administratora,

 6. informacje o ewentualnych postępowaniach sądowych,

oraz inne dane przekazane, w zakresie adekwatnym dla celów przetwarzania.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych powyżej jest dobrowolne i ma na celu zawarcie i realizację umowy, ewentualne rozpatrywanie roszczeń z niej wynikających. Niepodanie danych może skutkować niemożnością realizacji umowy.

 

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych będą jednostki i organy administracji publicznej oraz inne podmioty, z którymi Hipsz Magdziak Kancelaria Radców Prawnych sp. p. z siedzibą w Warszawie realizuje swoje zadania i obowiązki, w tym:

 1. podwykonawcy uczestniczący w realizacji umów lub świadczących usługi z nimi związane jak np. firmy doradcze, notariusze, tłumacze;

 2. podmioty świadczącym usługi pomocnicze na rzecz Administratora, takim jak w szczególności biura rachunkowe, informatycy;

 3. kontrahenci klientów Administratora, organy administracji publicznej, urzędy i inne podmioty trzecie – o ile wynika to z celu i zakresu świadczonych dla klienta usług w tym w szczególności reprezentowania go przed tymi podmiotami,

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Przechowywanie danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest ustalany wg następujących kryteriów:

a) przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określny czas

b) okres, który jest niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;

c) okres na jaki została udzielona zgoda.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane

Każda osoba posiada prawo:

a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

bottom of page